>Oferta>Obsługa procesu inwestycyjnego  Wersja do wydruku

Obsługa procesu inwestycyjnego

Obsługa procesu land development, włączając w to doradztwo w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, oraz obsługa procesu inwestycyjnego w fazie projektowej i wykonawczej. Opracowywanie i opiniowanie niezbędnej dokumentacji prawnej. Wsparcie prawne w uzyskaniu finansowania.Obsługa procesu land development

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zmiany funkcji nieruchomości, przygotowania jej pod konkretną inwestycję lub do sprzedaży czy wynajmu.

Obejmuje m.in. analizę stanu istniejącego, możliwości, uwarunkowań i ograniczeń celem wskazania możliwych i optymalnych ścieżek postępowania, obsługę prawną procesu mającego na celu usuwanie lub minimalizację wad nieruchomości oraz wsparcie w uzyskiwaniu stosownych decyzji administracyjnych.

Obsługa umów związanych z realizacją inwestycji

Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów związanych z realizacją inwestycji, włączając w to umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy o pełnienie określonych funkcji w procesie inwestycyjnym (m.in. inspektorzy nadzoru, cost manager) oraz umowy dostawy.

Wsparcie w opracowaniu modeli finansowania
oraz obsługa umów z zakresu finansowania inwestycji

Doradztwo prawne w zakresie doboru optymalnego modelu finansowania inwestycji (kapitał, dług, mezzanine) i stworzenia struktury prawnej obsługującej proces finansowania. Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu finansowania inwestycji, włączając w to umowy kredytowe i umowy joint-venture.

Obsługa z zakresu planowania
i zagospodarowania przestrzennego

Kompleksowe doradztwo w ramach procesu uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Reprezentowanie klienta toku tych procesów lub, w zależności od sytuacji, podejmowanie działań w celu stwierdzenia nieważności aktów planistycznych zawierających rozwiązania nie preferowane przez klienta. Analiza możliwości i zagrożeń wynikających z uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego. Analiza całości dokumentacji planistycznej i opracowywanie opinii na jej temat.

Identyfikacja i wsparcie w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń

Analiza planowanego przedsięwzięcia pod kątem konieczności uzyskania określonych decyzji i innych aktów administracyjnych.

Wsparcie w opracowaniu koncepcji inwestycji pod kątem optymalizacji procesu ich uzyskiwania. Obsługa administracyjna postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania pozwoleń.

Wsparcie w toku realizacji inwestycji,
włączając w to asysty przy odbiorach

Bieżące doradztwo w toku realizacji inwestycji, identyfikacja obszarów problemowych i znajdowanie rozwiązań, analiza dokumentacji pod kątem poprawności i kompletności, analiza spójności podejmowanych działań z zawartymi umowami i założeniami. Przygotowanie od strony prawnej procesów odbiorowych i asysta przy odbiorach.

Doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej
w procesie inwestycyjnym

Analiza problematyki własności intelektualnej w toku procesu inwestycyjnego. Wdrożenie rozwiązań zapewniających uzyskanie pełnego pakietu tych praw przez inwestora.

Reprezentacja w sporach związanych z procesem inwestycyjnym

Pełna obsługa prawna sporów zaistniałych w związku z procesem inwestycyjnym. Wsparcie na etapie negocjacji i na etapie przedsądowym. Reprezentacja w procesie.

Due diligence dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym

Analiza dokumentacji zgromadzonej w toku procesu inwestycyjnego pod kątem określenia jej kompletności i poprawności, wskazania braków i błędów.

Wsparcie w porządkowaniu dokumentacji, tworzenie list kontrolnych i procedur związanych z korzystaniem z określonych uprawnień lub wykonaniem określonych obowiązków.

Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie pwp kancelarie prawne