>Oferta>Obsługa rynku nieruchomości  Wersja do wydruku

Obsługa rynku nieruchomości

Kompleksowa obsługa procesu akwizycyjnego, włączając w to audyty nieruchomości oraz poszukiwanie tytułu prawnego do nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym. Obsługa procesu komercjalizacji i zarządzania obiektami komercyjnymi, w tym działania optymalizacyjne. Obsługa wspólnot mieszkaniowych.Obsługa procesu akwizycyjnego

Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów związanych z nabyciem nieruchomości, włączając w to konstrukcje powiernicze.Doradztwo w zakresie czynności niezbędnych do wykonania w toku procesu inwestycyjnego. Identyfikacja obszarów problemowych i znajdowanie rozwiązań. Obsługa okresu przejściowego (pomiędzy umową przedwstępną a umową przyrzeczoną) i przygotowanie transakcji.

Audyty nieruchomości (due diligence)

Przeprowadzanie audytów nieruchomości, w tym przedsprzedażowych, na potrzeby transakcji leasingowych i na potrzeby procesów optymalizacyjnych.

Audyt może obejmować także m.in. problematykę zgodności z przepisami prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska, prawne uwarunkowania przeprowadzenia określonej inwestycji na analizowanej nieruchomości oraz analizę układu drogowego z prawnego punktu widzenia.

Title search

Poszukiwanie tytułu prawnego do nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym, w tym na potrzeby zakupu pod określoną inwestycję.

Ustalanie historii nieruchomości oraz osób uprawnionych, przeprowadzenie potrzebnych postępowań sądowych i administracyjnych, uzyskanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji zakupu. Obsługa obejmuje także poszukiwanie osób uprawnionych i dokumentów poza granicami Polski.

Obsługa spółek celowych (SPV)

Tworzenie i bieżąca obsługa spółek powołanych na potrzeby realizacji określonych inwestycji, włączając w to dostosowanie dokumentów korporacyjnych do specyfiki transakcji i oczekiwań zaangażowanych stron. Obejmuje także tworzenie dokumentacji na potrzeby joint-venture zawiązanych na potrzeby realizacji konkretnych transakcji.

Kompleksowa obsługa procesu komercjalizacji

Obsługa procesu komercjalizacji centrum handlowych, budynków biurowych, obiektów magazynowych, a także części usługowych budynków mieszkalnych, co obejmuje tworzenie wzorów umów, pełną obsługę procesu negocjacji z najemcami oraz koordynację prawną innych aspektów procesu komercjalizacji.

Obsługa z zakresu Facility Management

Doradztwo prawne w zakresie optymalnego modelu zarządzania nieruchomością, tworzenie potrzebnych umów i innych dokumentów, obsługa prawna wdrożenia określonych rozwiązań z zakresu zarządzania obiektami handlowymi, usługowymi, biurowymi, magazynowymi i produkcyjnymi, włączając w to systemy zarządzania i outsourcing określonych procesów lub funkcji, a także doradztwo bieżące.

Wsparcie w procesach optymalizacyjnych

Doradztwo prawne w zakresie optymalizacji funkcjonowania nieruchomości i zarządzania znajdującymi się na niej obiektami.

Obejmuje w szczególności wsparcie procesach optymalizacji tzw. distressed assets, w tym w celu ich przygotowania do sprzedaży.

Audyty i obsługa wspólnot mieszkaniowych

Przeprowadzanie audytów wspólnot mieszkaniowych pod kątem ustalenia problemów w ich funkcjonowaniu i znalezienia optymalnych rozwiązań.

Doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz specyficznych obszarów i problemów pojawiających się w tym zakresie. Tworzenie i opiniowanie niezbędnych dokumentów.

Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie pwp kancelarie prawne