>Oferta>Reprezentacja przed sądami i organami administracji  Wersja do wydruku

Reprezentacja przed sądami i organami administracji

Kompleksowa obsługa postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Analiza i ocena przedsięwzięcia klienta z punktu widzenia wymagań wynikających z prawa administracyjnego.Analiza działań koniecznych do realizacji
określonego przedsięwzięcia

Kompleksowa analiza wymaganych przepisami prawa i praktyką działań niezbędnych do poprawnej realizacji całości lub określonego fragmentu procesu inwestycyjnego lub innego przedsięwzięcia. Opracowywanie opinii prawnych, harmonogramów lub list kontrolnych w tym zakresie.

Doradztwo w zakresie prawnych aspektów planowania
i zagospodarowania przestrzennego

Wsparcie w procedurze uchwalania, zmiany lub stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie wymogów lub ograniczeń prawnych dla planowanych działań inwestycyjnych, wynikających z istniejących lub wdrażanych aktów planistycznych.

Audyt posiadanych decyzji administracyjnych

Kompleksowa analiza wydanych dla danego przedsięwzięcia decyzji administracyjnych (innych aktów administracyjnych) pod katem ich kompletności, poprawności i przydatności dla zdefiniowanych celów klienta.

Wsparcie w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń

Analiza potrzeb i możliwości. Opracowywanie wniosków oraz kompletowanie niezbędnych załączników. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych zmierzających do wydania koncesji i zezwoleń.

Reprezentacja przed organami administracji,
włączając w to postępowania nadzwyczajne

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, włączając w to postępowania w przedmiocie zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych oraz postępowania wznowieniowe.

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym

Reprezentacja w pełnym zakresie w toku postępowań sądowoadministracyjnych.

Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie pwp kancelarie prawne